داستان حبیب و استعداد «در باب استعداد کُشی و استعداد پروری»

این مقاله بخش اول از قسمت اول سلسله لایوهای «قصه استعداد» است که در اینستاگرام سرویاسین برگزار می شود. ما در این سلسله لایوهای قصه استعداد به دو موضوع مهم و اساسی «استعدادکشی» و «استعداد پروری» می پردازیم و تلاش می کنیم تا والدین، فرزندان و صاحب نظران حوزه استعدادیابی، استعدادسنجی و استعدادشناسی را با [...]