الگوی برنامه درسی کرونا

در هر برنامه درسی هدف، اصول، خاستگاه، روش و راهبرد از طریق ارزشیابی وجود دارد و در آن رابطه ی معلم و شاگرد تعریف می شود، مطلب ذیل را لزوما مقدمه ای برای اندیشیدن در باب برنامه درسی کرونا تلقی کنید. کرونا معلمی دانا و دقیق است. قبل از هرچیزی اشاره کنم که [...]