هیئت علمی مرکزی و استادان

دکتر احمدرضا آذربایجانی
دکتر احمدرضا آذربایجانیمتخصص علوم تربیتی
پژوهشگر علوم تربیتی، آشنا به هنرهای تجسمی و موسیقی، روانشناس، طراح و اعتباریاب برنامه درسی

مربیان و تسهیلگران

فریبا عبادی
فریبا عبادیمربی مکمل خلاقیت
آشنا به مبانی هنرهای تجسمی، نقد هنر کودک و شیوه های گفت و گو
محدثه صداقی
محدثه صداقیمربی مکمل خلاقیت
نقاش، مربی هنر و موسیقی کودک، آشنا به مبانی هنرهای تجسمی
مهسا اکبری
مهسا اکبریمربی مکمل خلاقیت
نقاش، مربی هنر کودک، آشنا به مبانی هنرهای تجسمی و نقد هنر کودک
فاطمه یوسف زاده
فاطمه یوسف زادهمربی مکمل خلاقیت
نقاش، مربی هنر کودک و نوجوان، آشنا به مبانی هنرهای تجسمی و تسهیلگری
سارا یوسف زاده
سارا یوسف زادهمربی مکمل خلاقیت
نقاش، مربی هنر کودک و نوجوان، آشنا به مبانی هنرهای تجسمی و تسهیلگری
مبینا حیدری
مبینا حیدریمربی مکمل خلاقیت
نقاش، مربی هنر کودک و نوجوان، آشنا به مبانی هنرهای تجسمی
فاطمه بابانژاد
فاطمه بابانژادمربی مکمل خلاقیت
آشنا به مبانی هنرهای تجسمی و تسهیلگری