دوره های تی فور سی

خانهدوره های تی فور سی
دوره های تی فور سی۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۰:۲۹:۴۱

از خدمات چه دپارتمانی می خواهید استفاده کنید؟

مکمل خلاقیت

٧ تا ١٠ سال

ثبت نام

کارگاه اندیشه

١٠ تا ١٨ سال

ثبت نام

سوادمالی

بیش از ١۴ سال

ثبت نام

پژوهش گروهی

بیش از ١۴ سال

ثبت نام

اندیشه کار آفرینی

بیش از ١۵ سال

ثبت نام

تربیت مربیان

بیش از ١٨ سال

ثبت نام

مطالب مرتبط